Miljön

Klicka på artikeln (från Tranås Tidning) för att läsa!

Noen ingår i Svartåns vattensystem, Noåns delnederbördsområde och är belägen 12 km NNV om Aneby tätort. Höjden över havet är 183,6 m, d v s ca 21 m över sjön Ralången. Vattendragssträckan mellan de båda sjöarna uppgår till 6 m. Noen är en mesotrof sjö med en areal på 7,50 km2 och ett största djup på 25,0 m. Stränderna är mestadels minerogena med sten, sand, lera och häll, men även organogena bottnar förekommer. Vegetationen består av en riklig övervattensvegetation samt av kortskotts- och långskottsväxter. Sjön omges huvudsakligen av barr- och lövskog med inslag av myr- och odlingsmark. Tillrinningsområdet är 170,6 km2 stort och består av skogsmark med en relativt stor andel odlad mark. Vandringshinder i form av dämme finns nedströms i Noån.

Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar höga raritetsvärden. Utter förekommer i området. Bland häckande sjöberoende fåglar märks storlom, fiskgjuse, brun kärrhök, skäggmes samt häger (koloni). Axslinga, slokstarr, trådnate, grovnate, brunstarr, korsandmat, granbräken växer i sjön samt blomvass, hampflockel och kalmus nedströms i Noån. Borstnate har tidigare förekommit i sjön. Förekommande fiskarter är sik, siklöja, gädda, sutare, braxen, sarv, mört, lake, stensimpa, gers och abborre. Även signalkräfta finns i sjön. Valvata macrostoma har tidigare påträffats i sjön.

Den biologiska mångformighet får anses som hög, främst beroende på den artrika fisk och häckfågelfaunan, den stora sjöytan och ett betydande hypolimnion samt en mångformig strand- och vattenvegetation.
Sjön utgör ett forskningsobjekt m a p uttern, men saknar betydelse för undervisning och kan inte anses vara ett framstående exempel på någon sjötyp.

Sjön är utpekad som nationellt värdefullt vatten (Natur) och regionalt värdefullt vatten (fiske). (2006). Noen bedöms ha ett mycket högt naturvärde.

Källa: Vatteninformationssystem

Detta är en relativt sen upptäckt – att vi har ytterligare en sträckledare genom kommunen, den markanta sprickdalen som börjar uppe vid Gransjön och slutar nere vid Ralången i Aneby kommun. Sjön Noen utgör härvid en del av stråket. Mad- och vassmarkerna i norra delen av sjön har dessutom blivit kommunens kanske viktigaste våtmarksområde, och är beläget alldeles intill väg 133 mellan Tranås och Gränna. Häckfåglar i Noen är bl a brun kärrhök, storlom, fiskgjuse, skäggmes och sothöna. Våtmarkerna vid Nostorp kan ibland hysa många trevliga vadar- och andflockar. Som rariteter har vi bl a noterat glada och trastsångare.
Se också: http://www.hoglandsobsar.se/tranas/lokaler.htm#Sjön Noen

Källa: Fågelskådning på småländska höglandet

Noen i bilder